Для коректної роботи сайту в вашем браузере мають бути включені файли Сookie

Ми цінуємо вашу думку. Залишіть відгук про те, як відбувається навчання.

credit card У тебе залишилася незавершена покупка: занять з 
дивитися

Привіт! Ми – онлайн-школа англійської Englishdom

Ми пропонуємо 3 варіанти навчання:

👩‍💻

Індивідуальні онлайн-уроки з викладачем на нашій інтерактивній платформі ED Class

🤓

Самостійне вивчення англійської мови на нашому сайті в онлайн-тренажері

📱

Або навчання в мобільному додатку Ed Words, або на сучасній онлайн-платформі та у розмовних групових заняттях

2 квітня 2024
7 хв. читати

Твір Environmental protection англійською з перекладом

Немає часу читати? Збережи в

Зміст статті:

notebook image

Перевір свій рівень англійської

Це безкоштовний комплексний тест, який допоможе визначити твій рівень володіння мовою за всіма параметрами:

 • Граматика
 • Словниковий запас
 • Читання
 • Сприйняття мови на слух

🕣 🇬🇧 Тест триватиме до 15 хв

Людство занадто довго веде себе на планеті як несумлінний господар. Створюючи зручності для комфортного життя, ми геть забуваємо про те, що ресурси природи зовсім не безмежні. Що жити в містах із брудним повітрям, доведеться нашим дітям. Настав час згадати про те, що природа не прощає помилок. Ми маємо подбати про environmental protection та  згадати, що й самі є її частиною. So, is it ok to bite the hand that feeds?

Environmental protection essay 

Our planet Earth is only a tiny part of the universe, and it is so far the only place where human beings can live.

We always polluted our surroundings. But until now pollution was not such a huge problem. People lived in the countryside and couldn’t produce such amount of pollution that would lead to a dangerous situation on a global scale.

With the development of industrial cities, which create huge amounts of pollutants, the problem has become real. Nowadays our planet is in serious danger. Global warming, acid rains, air and water pollution, overpopulation are the problems that threaten human lives on the Earth.

Every year world industry pollutes the air that we breathe with. A great number of cities suffer from smog. Rainforests are cut down. Their disappearance upsets the oxygen balance. As a result, some rare species of animals, birds, fish and plants are extinct. A lot of seas, rivers and lakes are filled with poison like industrial and nuclear wastes, chemical fertilizers and pesticides. The pollution of air and the world's ocean, destruction of the ozone layer is the result of man's careless interaction with nature, a sign of the ecological crisis.

People should consider their attitude to the environment. Some progress has already been made in this direction. Numerous conferences have been held by a lot of agencies to discuss problems facing ecologically poor regions including the Aral Sea, Donbass and Chernobyl. Greenpeace is also doing much to preserve the environment.

What can we do to save our planet? First of all, people should switch to alternative forms of power, such as solar power or wind power. Secondly, the use of atomic power must be banned. Thirdly, we need to recycle. It’s the art of turning waste into new products. It would be a good idea if people started riding bicycles instead of driving cars. We are obliged to protect nature. If everybody cares, it will make a difference.
Читай також

Зустрічайте оновлений #DailyEnglish - безкоштовний онлайн-марафон з англійської

Environmental protection текст

Наша планета Земля - всього лише крихітна частина всесвіту, і наразі це єдине місце, де можуть жити люди.

Ми завжди забруднювали навколишнє середовище. Але дотепер забруднення не становило такої величезної проблеми. Люди жили в сільській місцевості й не могли створювати настільки масштабне забруднення, яке могло б призвести до небезпечної ситуації в глобальному масштабі.
З розвитком промислових міст, які виробляють величезну кількість забруднювальних речовин, проблема набула реальної загрози. У наші дні планета знаходиться в серйозній небезпеці. Глобальне потепління, кислотні дощі, забруднення повітря і води, перенаселеність - це проблеми, які загрожують життю людей на Землі.

Щороку світова промисловість забруднює повітря, яким ми дихаємо. Велика кількість міст страждає від смогу. Тропічні ліси вирубуються. Їх зникнення порушує баланс кисню. У результаті зникають рідкісні види тварин, птахів, риб і рослин. Безліч морів, річок і озер заповнені отрутою: промисловими і ядерними відходами, хімічними добривами і пестицидами. Забруднення повітря та світового океану, руйнування озонового шару є наслідком недбалої взаємодії людини з природою, ознакою екологічної кризи.

Люди мають замислитися над своїм ставленням до довкілля. У цьому напрямку вже досягнуто певного прогресу. Різні організації проводять численні конференції для обговорення проблем, з якими стикаються екологічно бідні регіони, включно з Аральським морем, Донбасом і Чорнобилем. Організація "Грінпіс" також докладає багато зусиль для збереження навколишнього середовища.

Що ми можемо зробити, щоб врятувати нашу планету? Перш за все, люди повинні переключитися на альтернативні форми енергії, такі як сонячна енергія або енергія вітру. По-друге, використання атомної енергії має бути заборонено. По-третє, необхідно займатися утилізацією та переробкою матеріалів. Це мистецтво перетворення відходів на нові продукти. Було б непогано, якби люди почали кататися на велосипедах, а не водити автомобілі. Ми зобов'язані захищати природу. Якщо всі піклуватимуться, це змінить ситуацію.

Environmental protection: корисні слова

При написанні тексту на тему environmental protection вам стануть в пригоді наступні слова:

1. planet - планета
2. universe - всесвіт
3. human beings - людина, людська істота
4. pollution - забруднення
5. surroundings - оточення
6. countryside - сільська місцевість
7. industrial cities - промислові міста
8. pollutants - забруднювачі
9. global warming - глобальне потепління
10. acid rains - кислотні дощі
11. overpopulation - перенаселеність
12. smog - смог
13. rainforests - тропічні ліси
14. extinction - вимирання
15. industrial and nuclear wastes - промислові та ядерні відходи
16. chemical fertilizers - хімічні добрива
17. pesticides - пестициди
18. ozone layer - озоновий шар
19. ecological crisis - екологічна криза
20. attitude - ставлення
21. agencies - агенції
22. Aral Sea - Аральське море
23. Chernobyl - Чорнобиль
24. Greenpeace - Грінпіс
25. alternative forms of power - альтернативні джерела енергії
26. solar power - сонячна енергія
27. wind power - вітрова енергія
28. atomic power - атомна енергія
29. recycle - переробляти
30. bicycles - велосипеди
31. protect - захищати

А це тобі для натхнення 13 хвилин реальних зйомок про красу нашого світу від National Geographic.

Environmental protection: корисні фрази

 • Pollution of the environment is a serious problem. - Забруднення навколишнього середовища є серйозною проблемою.
 • Global warming threatens our planet. - Глобальне потепління загрожує нашій планеті.
 • It is important to ensure the protection of nature. - Важливо забезпечити захист природи.
 • We need to switch to alternative energy sources. - Потрібно переходити на альтернативні джерела енергії.
 • The use of atomic energy should be banned. - Використання атомної енергії повинно бути забороненим.
 • Recycling waste is a way to create new products. - Переробка відходів - це шлях до створення нових продуктів.
 • We need to reduce car usage and switch to bicycles. - Потрібно зменшити використання автомобілів і переходити на велосипеди.
 • It is important to consider our attitude towards the environment. - Важливо брати до уваги наше ставлення до навколишнього середовища.
 • We are obligated to care for nature. - Ми зобов'язані дбати про природу.
 • If everyone shows concern, it will make a difference. - Якщо кожен проявить небайдужість, це матиме значення.
Читай також

Всі часи англійської мови

Висновок

Сподіваємося, що ми не тільки дали контент для написання змістовного есе на тему environmental protection. А й привернули увагу до проблеми в цілому.  А за твою свідому позицію - лови від нас запрошення на безкоштовне пробне заняття з англійської.

#Englishdom your English freedom має значення